Základní údaje

Úplnost a velikost školy
Základní škola Kotvrdovice byla založena roku 1874. Po celou dobu svého trvání byla a je školou malotřídní.
Učí se tady děti od 1. do 5. ročníku ve třech třídách. Dělení tříd závisí na počtu dětí v jednotlivých ročnících.
Roku 2003 škola přešla na právní subjektivitu a tato právní změna přinesla i sloučení s místní mateřskou školou.
 
Součástí školy je Základní škola, Mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Do ZŠ chodí i několik dětí ze sousedních obcí (Krasová, Senetářov). Po 5. ročníku naši žáci přecházejí na ZŠ Jedovnice, ZŠ Podomí, ZŠ TGM Blansko a Gymnázium Blansko. 
Se všemi těmito školami udržujeme dobrou spolupráci a neztrácíme přehled, jak si naši žáci vedou v další školní docházce.
 
Vybavení školy
Třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem, funkčně osvětleny, okna jsou vybavena žaluziemi, ve všech třídách jsou nové tabule, televize s DVD přehrávačem. Každá třída má relaxační kout, žáci používají relaxační míče.
 
 
Školní družina má k dispozici jednu místnost spojenou s jídelnou, což je výhoda v tom, že žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, nemusí s jídlem spěchat a jsou pod dohledem vychovatelky. Družina je zařízena pěkným novým nábytkem a sponzorsky vybavena televizí 
s DVD přehrávačem. Děti mají k dispozici nejrůznější hry, hračky a zábavné pomůcky.
 
Ve školní jídelně se stravují žáci MŠ, ZŠ a zaměstnanci. Vývařovna prošla rozsáhlou rekonstrukcí, takže plně odpovídá všem hygienickým požadavkům.  Přesun jídel z vývařovny v přízemí do patra v jídelně byl vyřešen zbudováním výtahu pro potraviny a pořízením ohřevných stolů.
 
Velmi dobrá je vybavenost školy výpočetní technikou s připojením k internetu.
 
Materiální vybavenost je dobrá. Neustále doplňujeme nové pomůcky, knihy do školní knihovny, počítačové programy apod. Žáky vedeme k tomu, aby je aktivně používali i mimo vyučování.
 
 
V budově školy je z bývalé třídy MŠ vybudována cvičebna, která je využívána nejen k výuce tělesné výchovy a pořádání školních besídek, karnevalů, koncertů, výstav a divadelních představení. Občané ji vužívají k dalším aktivitám (vítání občánků, volby, besedy, cvičení jógy, cvičení žen, besídky SZUŠ Blansko ...)
 
Bývalý sklad na uhlí slouží jsko shromaždiště sběru papíru. Škola je vytápěna plynovými kotli.
 
Výhodou naší školy je menší počet žáků ve třídách i v přepočtu na učitele. Třídní učitelé se snaží velmi úzce spolupracovat s rodinami žáků, jsou dobře seznámeni s rodinným prostředím většiny žáků. Jsme školou rodinného typu, děti, které přicházejí do MŠ často 
v necelých třech letech, netrpí změnou prostředí při vstupu do ZŠ. Podporujeme žáky nadané, pomáháme dětem s handicapem.
 
Dlouhodobá tradice školy, počet žáků a znalost jejich rodinného zázemí, kvalita učitelů a materiální zázemí činí z naší školy rovnocenného partnera všech plně organizovaných škol v našem regionu.